Tag Archives: دستگاه تولید برق آشغال

ساخت دستگاه تولید برق از زباله رئیس  یکی از شرکتهای علمی در محوطه پژوهشی اصفهان در در زمینه موضوع تولید برق و کود از ضایعات زباله گفت: “ما ماشین ای تولید کرده ایم که می تواند بیش از سه نوع  محصول از زباله تولید کند.” حمید رضا عزیزیان گفت: “با در نظر گرفتن واقعیت که […]