شرکت پالایش کود در راستای گسترش فرهنگ مصرف کودهای ارگانیک در کشور تصمیم به اعطای نمایندگی به افرادی که خواهان دریافت نمایندگی رسمی ما هستند را دارد، نمایندگی ها به دو نوع تقسیم می شوند:

۱– نمایندگی فروش

برای نمایندگی فروش ، نماینده اعلام می دارد برای اولین مرحله قرارداد حداقل میزان ۵۰کیلو از کارخانه خریداری نماید که مبلغ مورد نظر

نقدا به شماره حساب اعلام شده از طرف کارخانه واریز نماید.

 

۲- نمایندگی انحصاری محصول

چنانچه متقاضی خواهان کسب نماینده (نمایندگی انحصاری) در شهر محل فعالیت خود باشد ملزم است خرید اولیه خود را به مقدار یک تن انجام دهد

که مبلغ مورد نظر نصف نقدا و مابقی آن به صورت چک دو ماه است، ضمنا یک چک ضمانت در نزد شرکت خواهد بود.

و تعهد شرکت پالایش کود نسبت به نمایندگی انحصاری این است که هیچ گونه فروش محصول در حوضه فعالیت نمایندگی

انحصاری نداشته باشد.