آرشیو برچسب‌ها: عدم تعادل عناصر غذایی

بر هم خوردن کاتیون و آنیون و عدم جذب آهن عدم تعادل عناصر غذایی در خاک و کمبود آهن می تواند به علت  عدم تعادل عنصری باشد به این شکل که  مقدار یک عنصر در خاک بیش از حد مجاز بوده و سبب جلوگیری از جذب و مصرف سایر عناصر مورد نیاز شود. از جمله […]

twst