آرشیو برچسب‌ها: میزان اثرگذاری کود آهن بیولوژیک بر شاخص رشد CGR

میزان سرعت رشد محصول و گیاهان میزان سرعت رشد محصول جز شاخص CGR است با میزان تجمع ماده خشک در واحد زمان و هم چنین سطح زمین سنجیده می شود. سرعت رشد گیاهان در مراحل اول رشد پایین است و علت نیز به دلیل کامل نبودن پوشش گیاهی، هم چنین بالا بودن میانگین درجه حرارت […]

twst