آرشیو برچسب‌ها: کود شیمیایی بهتر است یا کود آهن

کود آهن بهتر است یا کود شیمیایی کود شیمیایی بهتر کود آهن، مصرف کودهای شیمیایی نظیر سولفات آمونیوم در صورت استفاده فراوان اثرات مضری می گردد که هم بر محیط زیست اثر منفی می گذارد و هم بر کمیت و کمیت غذا اثرات منفی می گذارد و طی بررسی های صورت گرفته مدت زمان زیادی […]

twst