نرخ ۳۵۴ هزار میلیارد ریالی ارزش افزوده در بخش کشاورزی

شاخص مجموع بهای اجناس صادراتی در سه ماهه اول سال ۹۷ تقریبا ۲۸٫۵ درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۷٫۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد .

در نماگرهای اقتصادی سه ماهه نخست سال ۹۷ به وضوح مشخض است که آمار بیکاری سه ماهه اول سال حدود ۱۲٫۱ درصد است که فقط آمار بیکاری روستایی حدود ۷٫۹ میباشد. در قسمتی از این گزارش ، افزایش تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت ۱٫۸ درصد و بدون احتساب نفت ۰٫۷ درصد میباشد.

نرخ 354 هزار میلیارد ریالی ارزش افزوده در بخش کشاورزی

میزات تغییرات شاخص تورم نشان می‌دهد نرخ تورم یکساله منتهی به خرداد سال ۹۷ حدود ۹٫۷ درصد و نسبت به خرداد ماه سال گذشته حدود ۱۳٫۷ است.

در بهار سال ۹۷ شاخص بهای تولید بطور تقریبی ۳٫۸ درصد بوده که نسبت به بهار گذشته یعنی در سه ماهه اول ۹۶ حدود ۱۴٫۶ درصد افزایش داشته است. در بخش های دیگر شاخص بهای تولید کننده در گروههای ماهیگیری ، جنگلداری، کشاورزی و گروه تولید کود تقریبا حدود ۱٫۶ درصد بوده است که نسبت به سال گذشته ۱۲٫۲ رشد داشته است و در گروههای صنعتی تقریبا ۵٫۲ بوده که نسبت به سال گذشته ۱۸٫۸ رشد داشته است.

در سه ماهه اول سال ۹۷ شاخص تولید ناخالص داخلی تقریبا ۳۹۸٫۸ هزار میلیارد تومان میباشد.

در همین زمان میزان شاخص بهای تولید کنندگان در گروههای خدمات تقریبا ۳٫۱ که نسبت به دوره مشابه در سال قبل تقریبا ۱۰ درصد افزایش داشته است .

مهمترین موضوع این است که ارزش افزوده ایجاد شده در بخش‌های مختلف اقتصادی و بیشترین سهم و میزان شاخص ارزش افزوده در قسمت خدمات با ۲۱۳۵ میلیارد ریال۵۳٫۵ درصد تشکیل شده است. پس از آن قسمت صنایع و معادن با احتساب به وجود دو زیر قسمت ساختمان و صنعت و معدن با ۸۱۴ هزار میلیارد ریال ۲۰٫۴ درصد میباشد .

بعد از آن قسمت نفت با ۷۸۱ هزار میلیارد ریال ۱۹٫۶ درصد و قسمت کشاورزی و تولید صنعتی کود نیز ۳۵۴ هزار میلیارد ریال نرخ ارزش افزوده ۸٫۹ درصد در سه ماهه نخست سال ۹۷ بوجود آورده اند.

منبع: ایانا

حتما بخوانید :   آیا حمله ملخ ها به ایران عمدی بوده؟