آرشیو برچسب‌ها: کمبود آهن در گیاهان و نیاز به کود آهن

فرآیند اکسید شدن عنصر آهن در زمین کمبود آهن در گیاهان از طریق فرایند آهن اکسید شدن عنصر آهن در زمین و در نتیجه جذب شدن آن توسط ریشه رفع می گردد. مقدار جذب آهن توسط گیاه تا ده درصد به شکل محلول در آب به شکل ترکیبات باقی می ماند و حدود هشتاد درصد […]

twst