میزان سرعت رشد محصول و گیاهان

میزان سرعت رشد محصول جز شاخص CGR است با میزان تجمع ماده خشک در واحد زمان و هم چنین سطح زمین سنجیده می شود. سرعت رشد گیاهان در مراحل اول رشد پایین است و علت نیز به دلیل کامل نبودن پوشش گیاهی، هم چنین بالا بودن میانگین درجه حرارت و جذب مقدار کمتری از نور خوشید است ولی با گذر زمان و طی شدن مراحل پرورش و نمو گیاه و هم چنین توسعه پیدا کردن سطح برگ و نفوذ نور بیشتر خورشید به گیاه و کمتر به خاک مقدار رشد افزایش پیدا می کند. در این بین استفاده از کودهای بیولوژیک از جمله کود آهن بیولوژیک و کودهای شیمیایی نظیر سولفات آمونیوم برای سرعت بخشیدن به رشد گیاه می تواند بسیار مفید واقع شود محققان طی مطالعاتی که بر روی نمونه های مختلفی گیاهی به دست آوردند متوجه شدند برای سرعت بخشیدن به رشد و ایمن نگه داشتن گیاهان استفاده از کود آهن بیولوژیک می تواند بسیار تاثیر گذار باشد.

شاخص رشد CGR

تلقیح کود آهن بیولوژیک با بذر گیاهان

محققان کشاورزی دریافتند که تلقیح بذر با کود بیولوژیک و دیگر کود های بیو زیستی مقدار شاخص CGR یا همان شاخص رشد را افزایش می دهد دلیل آن نیز افزایش دسترسی عناصر غذایی و بهبود جذب عنصرهای غذایی در گیاه می باشد. به طور مثال در گیاه ذرت متوجه شدند هم زمانی حداکثری میزان رشد شاخص CGR با مراحل نموی ذرت به علت وجود اندام های فتوسنتزی است که به دلیل استفاده از کود آهن بیولوژیک استفاده شده در آن ها بوده که نقش بسیار مهمی در مقدار افزایش دوام اندام های فتوسنتزی دارد. استفاده از کود های بیولوژیکی به خصوص کود آهن بیولوژیک سبب می شود هورمون های محرک رشد در گیاه به خصوص اکسین تولید گردد اکسید تولید شده سبب تحریک سیستم ریشه زایی و هم چنین افزایش جذب در واحد سطح گیاه می گردد.
در مطالب بعدی در مورد کود بیولوژیک و مقدار اثرگذاری بر شاخص دوام سطح برگ مطالبی ارائه خواهد شد.

یک دیدگاه ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *